ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ จัดทำแก๊สชีวภาพ ชีวมวล จากมูลสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
     

วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ บุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อ.ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร. รวมพร นิคม และ อ.ดร. โชคชัย เหมือนมาศได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้กับโครงการจัดทำแก๊สชีวภาพ ชีวมวล จากมูลสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ครัวเรือน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางด้านการประหยัดพลังงาน และลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมูลสัตว์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน ๕๐ คน