ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.61 ถึงวันที่ 23 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ม.ทักษิณจับมืออาชีวะพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สู่มูลค่าเพิ่ม
 
     

วันที่ 9 เมษายน 2561  รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.บุญส่ง  จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปสู่มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยในขั้นต้นมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนำโดย อ.ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หลังจากนั้นจะขยายไปยังคณะอื่น ๆ ต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม โดยนำร่องด้วยการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา และเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงงานวิทยาการด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ และการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่ธุรกิจได้