ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.61 ถึงวันที่ 5 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2561

……………………..

รายละเอียดโครงการ

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก