ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 14 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงาน TSU Conf ครั้งที่ 29
 
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) ระดับรางวัลดี และรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคบรรยาย สาขาฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน และนำผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 62 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

❃ รางวัลที่ 1
ผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตไบโอดีเซล ชนิดเอทิลเอสเตอร์ โดยใช้น้ำมันจากน้ำเสียโรงงานไบโอดีเซล
โดย อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม

❃ รางวัลที่ 2
ผลงานวิจัยเรื่อง การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
โดย อาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ

❃ รางวัลที่ 3
ผลงานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC) จากสินแร่ลูโคซีน ด้วยวิธีการปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง 
โดย อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย