คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการประจำคณะฯ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก


Academic Staffs

คณาจารย์

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน

สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน
e-mail : kaew_on@yahoo.com

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง

สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
e-mail : rerngwut.ch@gmail.com

 

อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว

สาขาวิชา : วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
e-mail : anida_111@hotmail.com

 
 
 
อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม

สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน
e-mail : ruamporn6798@gmail.com

 


อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร

สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
e-mail : ponkris@hotmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ

สาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน
e-mail : cmueanmas@hotmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
สาขาวิชา : วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
e-mail : krit_off@hotmail.com

 

อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
e-mail : s.singsarothai@gmail.com

 

อาจารย์ธารทิพย์ สิทธิรักษ์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
e-mail : thantip.s@hotmail.com
 
  
 

อาจารย์กฤต ฝันเซียน

สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
e-mail : krit.f@tsu.ac.th
 
 
 อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล
สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
e-mail : chaiwat.j@tsu.ac.th

 
  อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
e-mail : nares_ch@yahoo.com

 
     

อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต
สาขาวิชา : วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
e-mail : kornkanok.ubon@yahoo.co.th
 
อาจารย์ ดวงพร ริยาพันธ์
สาขาวิชา : วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
e-mail : duangporn.riya@gmail.com
 อาจารย์ ธวัช ชูชิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
e-mail : c.tawat@hotmail.com
 
     

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ศรีรักษา
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
e-mail : noom_amet@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 

Administrative Staffs

เจ้าหน้าที่

 
 
 

นายกฤศณพันธ์ จันทร์คง

ตำแหน่ง : นักวิชาการ
e-mail :
kritsanapan_engineer@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 074-609-600 ต่อ 3603

นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
e-mail :
suchada_jeab@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 074-609-600 ต่อ 3606
 นางสาวศิรินภา โสมะพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
e-mail :
alongdoo_aom@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 074-609-600 ต่อ 3606