คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
ประกาศรับนิสิตใหม่ เทอม 2/2562
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3)
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
 
ประกาศรับนิสิตใหม่ เทอม 2/2562 กลับหน้าหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ใน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

          **ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง
      เลขที่ 222 ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 

      โทร. 074-609600 ต่อ 3602-3 หรือ 065-0428445 (แอดไลน์)