คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
ประกาศรับนิสิตใหม่ เทอม 2/2562
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3)
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

                             รหัสรายวิชา         รายวิชา

                                                     0212565                   Energy from Biomass and Conversion
                                                     1004612                   Fundametals of Energy Engineering 2
                                                     1004662                   Thermal System Analysis and Design 
                                   1004701                   Seminar in Energy Engineering 1
                                   1004702                   Seminar in Energy Engineering 2


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

                             รหัสรายวิชา         รายวิชา

                                                     1004501                   Seminar 1
                                                     1004561                   Energy Resources and Energy Conversion
                                                     1004511                   Fundamentals of Energy Enginering 1
                                                     1004514                   Research Methodology
                                                     1004566                   Combustion and Emission Control
                                                     1004576                   Energy Management and Conversion in Industry
                                   1004701                   Seminar in Energy Engineering 1
                                                     


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

                             รหัสรายวิชา         รายวิชา

                                                     0212565                   Energy from Biomass and Conversion
                                                     1004512                   Fundametals of Energy Engineering 2
                                                     1004662                   Thermal System Analysis and Design
                                                                                                        


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

                             รหัสรายวิชา         รายวิชา

                                                     1004501                   Seminar 1
                                                     1004561                   Energy Resources and Energy Conversion
                                                     1004511                   Fundamentals of Energy Enginering 1
                                                     1004514                   Research Methodology
                                                     1004566                   Combustion and Emission Control
                                                     1004576                   Energy Management and Conversion in Industry
                                   1004701                   Seminar in Energy Engineering 1
                                                     1004702                   Seminar in Energy Engineering 2