คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์

e-mail : n.nunthaphan@gmail.com
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง

e-mail : rerngwut.ch@gmail.com
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต
     

อาจารย์ธารทิพย์ สิทธิรักษ์

อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล
e-mail : chaiwat.j@tsu.ac.th
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<อาจารย์กฤต ฝันเซียน
e-mail : krit.f@tsu.ac.th
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<