คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ กลับหน้าหลัก

 

 

 


อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
e-mail : anida_111@hotmail.com
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
e-mail : krit_off@hotmail.com
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<
 

อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย
e-mail : s.singsarothai@gmail.com
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<
 
     

อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต
e-mail : kornkanok.ubon@yahoo.co.th
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

อาจารย์ ดวงพร ริยาพันธ์
e-mail : duangporn.riya@gmail.com