คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ กลับหน้าหลัก

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

1002201           POLYMER CHEMISTRY LABORATORY

1002231           POLYMER CHEMISTRY   
           

1002331           MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF RUBBER AND POLYMER

1002333           RUBBER AND POLYMER PRODUCTS

                     RUBBER AND POLYMER CHARACTERIZATION

1000321           MANUFACTURING PROCESSES

1000462           QUALITY CONTROL

1000111           ENGINEERING DRAWING

1000221           PRINCIPLE OF ENGINEERING MACHANICS

1000222          THEMODYNAMICS AND MECHANICS OF FLUIDS

1000212          COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEER

1000211          ENGINEERING MATERIALS


                                                                            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1000211           ENGINEERING MATERIALS

1002233           RUBBER CHEMICLS

1002232           RUBBER TECHNOLOGY

1002202           RUBBER  TECHNOLOGY LABORATORY

1000223           MECHANICS OF MATERIAL