คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ กลับหน้าหลัก


 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 1000211           ENGINEERING MATERIALS

 1000212           COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEER

 1000221           PRINCIPLE OF ENGINEERING MECHANICS

 1001303           SEMINAR

 1000361            RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ENGINEERING

 1002334           RUBBER AND POLYMER PROCESSING

 1002232           RUBBER TECHNOLOGY

 1002202           RUBBER TECHNOLOGY LABORATORY

 1002335           RUBBER AND POLYMER ENGINEERING

 1002361           RUBBER AND POLYMER PRODUCTS DESIGN 

 1000101           BASIC MANUFACTURING PROCESSES 

 1002233           RUBBER CHEMICALS

 
1002301           RUBBER AND POLYMER PROCESSING LABORATORY 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

1002201           POLYMER CHEMISTRY LABORATORY

1002231           POLYMER CHEMISTRY   
           

1002331           MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF RUBBER AND POLYMER

1002333           RUBBER AND POLYMER PRODUCTS

                     RUBBER AND POLYMER CHARACTERIZATION

1000321           MANUFACTURING PROCESSES

1000462           QUALITY CONTROL

1000111           ENGINEERING DRAWING

1000221           PRINCIPLE OF ENGINEERING MACHANICS

1000222          THEMODYNAMICS AND MECHANICS OF FLUIDS

1000212          COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEER

1000211          ENGINEERING MATERIALS


              ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1000211           ENGINEERING MATERIALS

1002233           RUBBER CHEMICLS

1002232           RUBBER TECHNOLOGY

1002202           RUBBER  TECHNOLOGY LABORATORY

1000223           MECHANICS OF MATERIAL