คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ กลับหน้าหลัก

                  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     1000211          ENGINEERING MATERIALS

 
  1000361              RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ENGINEERING 

     1001303          SEMINAR

 
  1000101         BASIC MANUFACTURING PROCESSES

    1000212           COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEER

    1001233            ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS

    1000223            MECHANICS OF MATERIALS

     
    1001356            INDUSTRIAL ROBOTICS

    1000222            THERMODYNAMICS AND MECHANICS OF FLUIDS

    1000221            PRINCIPLE OF ENGINEERING MECHANICS

   
 1001301            MECHATRONICS ENGINEERING LABORTORY 1 

   

        
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562        


   1000111           ENGINEERING DRAWING

   1000221           PRINCIPLE OF ENGINEERING MECHANICS  
   
      1001353           DIGITAL SYSTEMS AND LOGIC DESIGN

   1001352           AOTOMATIC CONTROL SYSTEMS

     1001351           SENSORS AND TRANSDUCERS

   1000212           COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEER


                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

   1000223           MECHANICS OF MATERIA

   1000211           
ENGINEERING MATERIALS

   1000222           THEMODYNAMICS AND MECHANICS OF FLUIDA