คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ กลับหน้าหลัก

                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

   1000111           ENGINEERING DRAWING

   1000221           PRINCIPLE OF ENGINEERING MECHANICS  
   
      1001353           DIGITAL SYSTEMS AND LOGIC DESIGN

   1001352           AOTOMATIC CONTROL SYSTEMS

     
1001351           SENSORS AND TRANSDUCERS

   1000212           COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEER

                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

   1000223           MECHANICS OF MATERIA

   1000211           
ENGINEERING MATERIALS

   1000222           THEMODYNAMICS AND MECHANICS OF FLUIDA