คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา (มคอ. 5)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


                             รหัสรายวิชา         รายวิชา

                                                     1000111                   Engineering Drawing
                                                     1000211                   Engineering Materials
                                                     1000212                   Computer Programming for Engineering
                                                     1000221                   Principle of Engineering Mechanics
                                                     1000222                   Thermodynamics and Mechanics of Fluids
                                                     1000223                   Mechanic of Materials