คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา (มคอ. 3) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์
 
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วศ.บ. ยางและพอลิเมอร์ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา (มคอ. 5)

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์


                             รหัสรายวิชา         รายวิชา

                                                     1000111                   Engineering Drawing
                                                     1000211                   Engineering Materials
                                                     1000221                   Principle of Engineering Mechanics
                                                     1000222                   Thermodynamics and Mechanics of Fluids
                                                     1000223                   Mechanic of Materials
                                                     1002201                   Polymer Chemistry Laboratory
                                                     1002202                   Rubber Technology Laboratory
                                                     1002231                   Polymer Chemistry
                                                     1002232                   Rubber Technology
                                                     1002233                   Rubber Chemicals