คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ กลับหน้าหลัก