มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงาน TSU Conf ครั้งที่ 29
ประมวลภาพ วิศวะแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายางและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา รุ่นที่ 3
ม.ทักษิณจับมืออาชีวะพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สู่มูลค่าเพิ่ม
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ จัดทำแก๊สชีวภาพ ชีวมวล จากมูลสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560
ภาพกิจกรรมใน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ โครงการหล่อเกียร์ใหม่ใต้ร่มปาริชาต ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมในโครงการทบทวนความรู้และเตรียมพื้นฐานทางวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัล บทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
เยี่ยมชมบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
ภาพบรรยากาศการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระดับหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด
บรรยากาศการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 มุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน"
เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน
โครงการแนะแนวสัญจร คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านยางพารากับผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงการตั้งเสาเอกการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์


หน้าที่ :